InvesteringsforeningerInvesteringsforeninger kan være et godt sted at starte, når man gerne vil i gang med at investere. Men, hvad vil det egentlig sige at investere i en investeringsforening - og hvad er fordele og ulemper?

Hvad er en investeringsforening?


En investeringsforening er en forening, hvor en række investorer er sammen om at investere deres penge. Når du køber andele i en investeringsforening modtager du et investeringsbevis, og du bliver automatisk medlem af foreningen. Som medlem af foreningen er du sammen med de øvrige medlemmer også medejer af foreningen.
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Når du køber et investeringsforeningsbevis, opnår du en stemmeret på generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælger medlemmerne en bestyrelse.
Bestyrelsens primære opgave er at sikre, at foreningen drives forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne.

Forskellige typer investeringsforeninger


Investeringsforeninger opdeles typisk i afdelinger, som har fastlagt en særlig investeringsprofil. Typsik inddeler man dem i følgende to typer:
  • Udbytteudloddende investeringsforeninger
  • Akkumulerende investeringsforeninger

En udbytteloddende investeringsforening udlodder udbytte mindst én gang om året, hvorimod en akkumulerende investeringsforening ikke betaler udbytte men geninvesterer alle nettoindtægter. 
Investeringsforeninger skal godkendes af Finanstilsynet og er samtidig underlagt en lang række lovkrav.
Investeringsbeviser kan generelt bruges til investering af de fleste former for opsparing, uanset om det er frie midler eller din pensionsopsparing. 
Når du investerer i investeringsbeviser, får du typisk en god risikospredning, samtidig med at du får en professionel pleje af din investering. Der findes investeringsforeningsbeviser med høj risiko, med mellem risiko og med lav risiko.

Hvad må investeringsforeningerne investere i?


Investeringsforeninger må investere i aktier, obligationer og lignende. Dette giver mulighed for meget forskellige investeringsstrategier med vidt forskellige afkastmuligheder og risikoforhold.
Investeringsforeninger investerer oftest i danske eller uden­landske obligationer samt danske eller globale aktier. Herudover findes der blandede afdelinger. Der findes altså både:
  • Aktiebaserede investeringsforeninger
  • Obligationsbaserede investeringsforeninger
  • Blandede investeringsforeninger. 

Aktivt forvaltede vs passivt forvaltede investeringsforeninger


Inden du investerer, er det vigtigt, at du sætter dig ind i den en­kelte afdelings investeringsstrategi. Du bør også overveje, hvor­ vidt du ønsker en aktiv forvaltning af din investering, det vil sige hvor strategien er at opnå et merafkast i forhold til markedsud­iklingen (indeks), eller om du ønsker, at din investering passivt følger udviklingen i et indeks. 
Formålet med de aktivt forvaltede investeringsforeninger er, at skabe et afkast på niveau med eller bedre end markedet. Formålet med de passivt forvaltede investeringsforeninger er at klare sig som markedet efter omkostninger.  
Der er fordele og ulemper ved begge typer investeringsforeninger.
Fordele
  • Spredning af risiko: Både de aktivt og passivt forvaltede investeringsforeninger giver dig god mulighed for at opnå en god risikospredning på tværs af aktivklasser, sektorer og regioner for et relativt lille beløb.
  • Nem adgang til svært tilgængelige markeder: Både de aktivt og passivt forvaltede investeringsforeninger gør det muligt at investere i markeder, du ellers ikke kunne investere i. Områder som Fjernøsten, Latinamerika, Afrika, Østeuropa og Mellemøsten er svære at placere penge i som privatperson.
  • Professionel pleje af din investering: Kun de aktivt forvaltede investeringsforeninger tilbyder professionel pleje og overvågning af din investering, så du ikke selv behøver at gøre noget.

Ulemper:
  • Mindre indflydelse på dine investeringer: Når du køber en investeringsforening, uanset om den er aktivt eller passivt forvaltet, kan du sammenligne det med, at du køber en pose blandede boljser, hvor du kan komme ud for, at der er enkelte selskaber, som du måske ikke personligt tror vil klare sig godt, eller lever op til dine værdier. Det er selvfølgelig en ulempe, men meningen med investeringsforeningen er netop at sprede investeringerne over mange selskaber, så du ikke tager unødige risici.​
  • Omkostninger: Der er omkostninger forbundet med køb og salg af investeringsbeviser, og du er som medlem med til at betale de omkostninger, der er ved at drive en investeringsforening. Det er især hos de aktivt forvaltede investeringsforeninger, at du skal være opmærksom på, at omkostningerne ikke løber løbsk.

Afkast og risiko


Når du investerer i en investeringsforening, bliver dine penge fordelt ud på mange forskellige papirer – også selv om du kun investerer et mindre beløb. Dette reducerer din risiko. Du skal dog være opmærksom på, at selvom risikoen er lavere end ved køb af ét enkelt værdipapir, består risikoen for markedsudsving stadig.
Afkast og risiko følges normalt ad. Hvis du vælger en investe­ringsforening med lav risiko, må du således også forvente et mere beske­dent langsigtet afkast, end hvis du vælger en investeringsforening med høj risiko. Investeringsforeningens afkast­ og risikoforhold afhænger af, hvilke underliggende papirer den enkelte afdeling investerer i.
Risikoen på et investeringsbevis afhænger af, hvilken strategi den enkelte afdeling investerer efter. Så før du investe­rer, skal du tage stilling til din risikoprofil og investeringshorisont og derudfra vælge de afdelinger, der passer bedst til din risiko og dine afkastkrav.
Afkastet på investeringsbeviser består af kursændrin­ger og i nogle tilfælde af udbyttebetalinger. Det samlede afkast kan være både positivt og negativt alt efter kursudviklingen og størrelsen af et evt. udbytte. Der kan være valutakursrisiko.

Skat


Aktiebaserede investeringsbeviser: Udbyttebetalende foreninger beskattes efter samme regler som salg af aktier. Tab kan modregnes i kursavancer og udbytter.
Akkumulerende investeringsbeviser: Avance skal opgøres hvert år i investeringsperioden og beskattes som kapitalindkomst i året efter optjeningsåret, uanset om beviserne er solgt. Tab kan modregnes efter særlige regler.
Obligationsbaserede investeringsbeviser: Beskattes stort set som obligationer. Dog skal du være opmærksom på, at en avance ved salg af obligationsbaserede foreninger altid er skattepligtig som kapitalindkomst. Tab kan kun fratrækkes, når afdelingen har investeret i obligationer i fremmed valuta.
For præcis gennemgang af reglerne henvises til ligningsvejledningen på SKAT´s hjemmeside eller revisor.

Prospekt og central investorinformation


Investeringsforeninger har pligt til at udarbejde både et prospekt og et dokument med central investorinformation. Du har mulig­ hed for at få udleveret dokumentet med central investor­ information, inden du køber investeringsforeningsbeviser.
Prospekter og dokumenter med central investorinformation fin­der du på foreningernes hjemme­side. 
Ønsker du at læse flere artikler så bliv medlem af Female Invest her.
Artiklen er udgivet i samarbejde med Formuepleje A/S.
Opdateret august 2020. 
For at se dette indlæg skal du købe et medlemskab.