Privatlivspolitik

Female Invest er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har givet til os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Female Invest IVS
Krusågade 24, 1719 København V
CVR-nr.: 40372555
Telefon: +45 4074 1410
E-mail: data@femaleinvest.dk
Website: www.femaleinvest.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: hello@femaleinvest.dk

1) Generelt om databeskyttelse

Som led i aktiviteter vedrørende drift af virksomheden, informationer relateret til brug af vores hjemmeside, oprettelse af medlemsskab, samt markedsføringstiltag, behandler vi personoplysninger. Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Gennemsigtighed i databehandlingen

I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler oplysninger om dig, og til hvilke formål, de bliver behandlet. Du har modtaget eller modtager en del af de samme oplysninger, når du registrerer dine oplysninger på vores website.

Samtykke, inden vi behandler dine persondata

Inden vi behandler oplysninger om dig, indhenter vi samtykke til de specifikke formål, medmindre disse indhentes og behandles på andet legitimt grundlag. 

Vi kan ved anmodning oplyse dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger. 

Et samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. I afsnittet “Ret til tilbagetrækning af samtykke” [2a] kan du læse om, hvordan du kan trække dit samtykke tilbage. 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver i nogle tilfælde persondata til andre aktører i forbindelse med udvikling og drift af vores virksomhed, men alene som led i legitime behandlinger. Hvis vi, som led i behandlingen af dine oplysninger, videregiver personoplysninger, oplyses du om dette forud for behandling. 

Thagaard Konsulenthus – Udvikling af hjemmeside

Der vil være tredjeparts serviceudbydere, som hoster og vedligeholder den hardware, som dine oplysninger gemmes i. De har ikke adgang til dine oplysninger i den daglige drift. Hvis der opstår et specifikt behov for vedligeholdelse eller fejlfinding kan Female Invest som dataansvarlig give engangstilladelser til adgang og vedligeholdelse af oplysninger

2) Registreredes rettigheder

Som registreret har du jf. EU Persondataforordning følgende rettigheder. Følgende omhandler vores håndtering af disse rettigheder, samt hvordan du som registreret kan udøve dem. 

Som registreret har du ret til:

  • Indsigt
  • Berigtigelse
  • Sletning
  • Begrænsning
  • Dataportabilitet
  • Tilbagetrækning af samtykke
  • Indgivelse af en klage til tilsynsmyndigheden

Dataansvarlig underretter uden unødig forsinkelse den registrerede om, hvordan virksomheden håndtere den registredes udøvelse af dennes rettigheder. 

2a) Sådan udøver du dine rettigheder

Ret til indsigt

Du har til en hver til ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigt i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du som registeret skrive en mail til data@femaleinvest.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigt. 

Dataansvarlige samler herefter de oplysninger, der behandles om dig, samt redegør for til hvilke formål, de er indsamles, og hvilket legitimt grundlag, de behandles på. 

Som medlem har du selv mulighed for at finde oplysninger omkring hvilke data som gemmes på din profil, ved at logge ind på din profil.

Ret til berigtigelse 

Du har som registreret ret til at få berigtiget de oplysninger, vi behandler om dig.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til berigtigelse i forbindelse med de personoplysninger, der er afgivet til et givent formål, skal du skrive en mail til data@femaleinvest.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til berigtigelse, samt hvilke oplysninger, du ønsker berigtiget.  

Dataansvarlige sørger herefter for at berigtige oplysningerne, samt underrette alle som oplysningerne er videregivet til. Når berigtigelsen er udført, melder dataansvarlige tilbage om dette.  

Som medlem har du selv mulighed for at finde og rette dine oplysninger ved at logge ind på din profil.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du som registreret ret til sletning af de oplysninger, vi behandler om dig. Der er dog tilfælde, hvor vi har en retslig forpligtelse til at opbevare dem.  

Vi har rutiner, som gør, at vi sletter personoplysninger, der ikke længere tjener nogle legitime formål, eller som vi er retsligt forpligtede til at opbevare og behandle. 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet. 

Såfremt du som registreret ønsker at slette din profil skal du logge ind på din profil og herfra kan du slette den.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til sletning af de personoplysninger, som ikke bliver slettet ved sletning af din profil, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til data@femaleinvest.dk, hvori det fremgår, hvilke oplysninger, der ønskes slettet.  

Den dataansvarlige vurderer ved modtagelse af den registreredes anmodning om sletning, om der findes undtagelser for sletning. I tilfælde af, at den dataansvarlige finder undtagelse for sletning, oplyser den dataansvarlige uden unødig forsinkelse om begrundelse og hjemmel for undtagelsen.

Hvis der ikke findes undtagelser, sletter den dataansvarlige den registreredes personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med denne samtykkeerklæring, og meddeler den registrerede om dette.  

Ret til begrænsning af behandling

Du har som registreret ret til at anmode om begrænsning af vores behandling af dine personoplysninger. 

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til begrænsning af behandling for de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til data@femaleinvest.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til begrænsning mod behandling.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke længere bliver behandlet i virksomheden eller af eventuelle databehandlere, indtil begrænsningen ophører. 

Ret til indsigelse

Du har som registreret ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til indsigelse mod behandling af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail data@femaleinvest.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til indsigelse.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet, så længe der er en ikke-afsluttet indsigelse mod behandling. 

Hvis din indsigelse er berettiget, sikrer dataansvarlige, at behandlingen af dine personoplysninger bringes til ophør, indtil en afgørelse om udfaldet af indsigelsen foreligger. 

Ret til dataportabilitet

Du har som registreret ret til at anmode om portering af dine personoplysninger til en anden udbyder af samme ydelse. 

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til dataportabilitet af de personoplysninger, der er afgivet i forbindelse med et givent formål, skal du skrive en mail til data@femaleinvest.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at udøve din ret til dataportabilitet.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysninger leveres til den registrerede i et almindeligt og maskinlæsbart format.  

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at tilbagetrække en samtykkeerklæring, skal du skrive en mail til data@femaleinvest.dk, hvori det fremgår, at du ønsker at trække dit samtykke tilbage, samt til hvilket formål samtykket oprindeligt er givet.

Dataansvarlige sikrer herefter, at personoplysningerne ikke bliver behandlet til det formål, hvortil de er indsamlet. Såfremt der ikke findes undtagelser eller lovmæssige forpligtelser for sletning, vil dataansvarlige sikre, at personoplysningerne slettes. 

Ret til indgivelse af klage til tilsynsmyndighed

Såfremt du som registreret ønsker at udøve din ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden, kan dette gøres ved at kontakte Datatilsynet. På Datatilsynets hjemmeside er det muligt at indgive en klage. 

2b) Dataansvarliges oplysningspligt

Hvis du som registreret har benyttet dine rettigheder til enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling – der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1 og artikel 18 – underretter den dataansvarlige alle modtagere, som personoplysningerne er videregivet til. De nødvendige handlinger vil så blive foretaget af parterne for at sikre den registreredes rettigheder. 

3) Hvad bruger vi dine data til? (behandling af persondata)

Vi anvender data om dig for at overholde pligter, der påhviler os som dataansvarlige, samt til opfyldelse af kontrakt og i forbindelse med behandling, hvortil der er givet samtykke.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Dine personoplysninger bruger vi for at kunne administrere Female Invest, facilitere medlemsskabet på en effektiv måde samt kontakte dig. Når du har meldt dig ind i Female GO vil andre medlemmer ikke have adgang til de data, som du vælger at give. De udvidede informationer bruger vi til at blive klogere på vores målgruppe og dermed målrette medlemsskabet til dig. 

Hvilke oplysninger har vi om dig?

Vi har almindelige kontaktoplysninger på dig som navn, adresse og e-mail og telefonnummer samt udvidede oplysninger om din investeringserfaring. De oplysninger du har angivet med indmeldelse bruger vi ikke uden samtykke. Hvis du har tilmeldt dig et event eller betalt noget online, har vi tillige betalingsoplysninger.

Oplysningerne i vores system vil blive slettet efter, at du udmelder dig – dog senest 5 år efter jf. bogføringsloven, hvis du har betalt noget til os – fx har betalt medlemskab eller har haft betalt for deltagelse til events.

Vi opdaterer løbende personoplysninger, når det er muligt

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er forkerte eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. 

Flere af vores services afhænger af, at oplysningerne er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor oplyse os om eventuelle urigtigheder eller ændringer i dine personoplysninger. 

4) Behandlingssikkerhed – organisatorisk og teknisk

Vi beskytter dine personoplysninger og har interne regler og processer om informationssikkerhed. Vi har indført organisatoriske foranstaltninger og processer, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Kun personale med legitimt og sagligt formål kan tilgå personoplysninger. 

4a) Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Sikkerhed på hjemmesiden

Hjemmesiden benytter SSL (Secure Socket Layer). SSL er en krypteringsprotokol, hvilket betyder, at det kun er afsender og modtager, der kan læse de oplysninger, der bliver sendt imellem dem. Du kan altså indtaste dine oplysninger sikkert på vores hjemmeside. 

Sikkerhed i modtagersystemet

Sikkerhedsnetværk
Uddannelse af personale
Password styrke godkendelse
Password Breach Block
Firewall

4b) Organisatoriske foranstaltninger

For at sikre dine oplysninger bedst muligt har vi sat følgende processer op i forbindelse med de personer, der kan have kontakt med dine oplysninger:  

Kun personer, der handler på direkte instruks fra dataansvarlige, kan få adgang til oplysninger i systemerne. Dette er sikret ved interne kontroller og processer samt nødvendig undervisning. 

Alle oplysninger om personer opbevares og behandles i en struktur, hvor kun personer, der har et sagligt ærinde, kan tilgå dem. Dette sikres ved adgangs- og rettighedsstyring i vores administrative systemer. 

Alle ansatte er underlagt en tavshedserklæring.

5) Opbevaring og sletning

Vi opbevarer og behandler kun dine oplysninger, så længe vi har et legitimt grundlag for dette.  

5a) Vi sletter oplysninger ud fra følgende principper

E-mails slettes som udgangspunkt efter seks måneder. Såfremt vi af hensyn til pligter skal opbevare oplysningerne længere, flyttes de til et sikret arkiv. Herefter slettes de efter fem år.

Oplysninger, der behandles på baggrund af samtykke, behandles indtil samtykke trækkes tilbage, eller den tjeneste, hvortil samtykke er givet, ikke længere udbydes. Oplysninger slettes i begge tilfælde straks herefter.

Oplysningerne i vores system vil blive slettet efter, at du udmelder dig – dog senest 5 år efter jf. bogføringsloven, hvis du har betalt noget til os – fx har betalt medlemskab eller har haft betalt for deltagelse til events.

I øvrige tilfælde slettes oplysninger, når der ikke længere er pligt til dokumentation. Oplysninger slettes her efter fem år.  

Oplysninger i forbindelse med regnskab gemmes indeværende år + 5 år, dette for at overholde bogføringslovens § 10 stk 1

5b) Overførsel til tredjeland

Vi overfører ikke oplysninger til tredjelande. I tilfælde af vi i fremtiden kommer til at benytte systemer, der overfører oplysninger til tredjeland, vil du som registreret blive underrettet herom. 

6) Cookies

På https://www.femaleinvest.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Se hvordan du sletter dine cookies på Webshop Cookies og Privatlivspolitik


7) Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på https://www.femaleinvest.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Female Invest IVS’s hjemmeside.